Time Lapse Collection - YukMedia

May 24, 2016

Storms rolling through Cheyenne County, Nebraska

cheyennenebraskastormslightningthundertimelapsegopropanhandlenikon